Beleidsplan

Beleidsplan

Sta Op Voor Kinderen

2020 – 2022

Missie:

Kinderen de ruimte geven op te groeien in een veilige en liefdevolle omgeving om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien.

Zodat zij de kans krijgen op een volwaardig leven.

Inleiding:

Met het beleidsplan 2020 – 2022 probeert stichting Sta Op Voor Kinderen, kortweg SOVK, een beeld te geven van de missie en visie, de beweegredenen en noodzaak, het bestaansrecht van SOVK.

Stichting SOVK is opgericht door mensen met hart voor kinderen in het algemeen, en voor kinderen in armoede en kinderen met een achterstand in het bijzonder. Door persoonlijke kennis en ervaringen op het gebied van ontwikkelingswerk, en het leed dat kinderen in de wereld wordt aangedaan, ontstond de behoefte om stichting Sta Op Voor Kinderen op te richten.

De werkers binnen SOVK:

SOVK wordt aangestuurd door een meewerkend bestuur, zij krijgen hier geen vergoeding voor. Er zijn geen mensen in loondienst van de stichting, alle medewerkers doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis, met als doel zoveel mogelijk van binnenkomende fondsen te besteden aan het doel van de stichting: ‘het ondersteunen van kwetsbare kansarme kinderen’. 

De volgende werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd:

Administratie en boekhouding;

Het werven van fondsen en goederen;

Het sorteren van binnenkomende goederen;

Het omzetten van goederen in geld;

Het sorteren van goederen voor verschillende projecten;

Het maken en onderhouden van de website;

Het beheren en bewerken van sociale media;

Op het moment van schrijven zijn er 16 vrijwilligers actief om bovenstaande werkzaamheden dagelijks of wekelijks uit te kunnen voeren.

De werkzaamheden en opslag van goederen vinden vanaf maart 2020 plaats in de Cornelis Trooststraat 48 te Leeuwarden.

Visie ‘Sta Op Voor Kinderen’:

SOVK heeft een aanvraag gedaan voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (in de volksmond ANBI genaamd). Zij biedt hulp aan kinderen en gezinnen die leven in armoede of een afstand hebben tot de maatschappij.

SOVK vindt het belangrijk dat kinderen:

Recht hebben op vervulling van de basisbehoeften volgens de behoeftehiërarchie van Maslow.

Opgroeien met christelijke normen en waarden; 

veilig opgroeien;

onderwijs krijgen;

zich individueel kunnen ontwikkelen;

zelfredzaam en onafhankelijk kunnen worden;

Behoeftehiërarchie van Maslow:

Organische of lichamelijke behoeften:

Behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.

Behoefte aan veiligheid en zekerheid:

Het individu gaat veiligheid zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld het gezin of de buurt zijn.

Behoefte aan sociaal contact:

Behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.

Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect:

Die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen.

Behoefte aan zelfverwerkelijking:

Is de behoefte om persoonlijkheid en mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te waarderen.

Veilig opgroeien:

Een kind groeit het best op binnen een gezinsomgeving. Hierbij spelen liefde, veiligheid, geborgenheid en evenwicht een belangrijke rol. Het gezin als hoeksteen van de samenleving moet de basis zijn. Met vertrouwen in elkaar geef je ieder de kans zich te ontplooien.

SOVK probeert bij te dragen aan deze factoren door kinderen en hun gezinnen te ondersteunen.

Onderwijs:

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Een kind dat de kans krijgt zichzelf te ontwikkelen krijgt hiermee de mogelijkheid armoede te overgroeien. Er zijn grotere kansen op werk, inkomen en ruimte om zelf een bestaan op te bouwen.

SOVK ondersteunt (individueel) onderwijs en scholingsprojecten

Individuele ontwikkeling:

Een kind moet de kans krijgen om zich individueel te ontwikkelen. Te ontdekken waar zwakke kanten liggen of juist kansen. Met de juiste ondersteuning en begeleiding, in eerste instantie vanuit het eigen gezin, kan een kind uitgroeien tot een volwaardige volwassene, en deze kennis overbrengen aan nakomelingen.

SOVK ondersteunt kinderen en jongeren op individueel niveau op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid:

Projecten die bijdragen aan zelfredzaamheid dragen bij aan onafhankelijkheid. Gezinnen of gemeenschappen die zich hiermee bezighouden zijn beter in staat problemen het hoofd te bieden en te groeien. 

SOVK moedigt zelfredzaamheidprojecten aan en ondersteunt deze in materiële of financiële zin.

Missie ‘Sta Op Voor Kinderen’

SOVK ondersteunt projecten over de hele wereld. Op dit moment worden projecten in de Dominicaanse Republiek en in Roemenië ondersteund. Onze missie is kinderen kind te laten zijn in een veilige en liefdevolle omgeving. Zorgen dat zij de kans krijgen om naar school te gaan en zich te ontwikkelen. Niet blootgesteld worden aan straatgevaren zoals alcohol, drugs, diefstal, kindermisbruik en prostitutie.

Fondsenwervende activiteiten

Tikkie donateur

Een ‘Tikkie donateur’ krijgt periodiek een vrijblijvend verzoek tot het doen van een donatie. Dit proces verloopt met een Tikkie via What’sApp. SOVK probeert particuliere donateurs op die manier structureel te laten bijdragen aan haar werk;

Email nieuwsbrief

Via een email-nieuwsbrief worden particulieren, bedrijven, kerken, kringloopwinkels en andere belangstellenden benaderd. Zij kunnen door middel van een Tikkie-link in de nieuwsbrief een donatie doen. De donatie kan, afhankelijk van het onderwerp in de nieuwsbrief, gerelateerd zijn aan een bepaald project.

Vermogensfondsen

Met project-informatie ontwikkeld SOVK een projectplan en begroting, zo wordt een projectaanvraag samengesteld. Deze aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan vermogensfondsen. Vermogensfondsen kunnen op deze manier financieel bijdragen aan de projecten die SOVK ondersteund.

Lokale activiteiten

Op lokaal niveau worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Inzameling en sorteren van oude metalen, welke worden omgezet in geld;

Inzameling van goederen. Een deel van deze goederen worden geschonken aan organisaties die de goederen in overleg met SOVK transporteren naar het buitenland, en gratis ter beschikking stellen aan de doelgroep of projecten van SOVK;

Inzameling van (herbruikbare) goederen die vervolgens worden omgezet in geld. Hierbij valt te denken aan verkoop via Marktplaats, rommelmarkten etc;

Op onze website www.staopvoorkinderen.nl worden actuele projecten weergegeven. Hieraan kan een projectaanvraag gekoppeld zijn.

Samenwerken met plaatselijke organisaties

SOVK zoekt samenwerking met lokale organisaties. Zo werkt SOVK samen met stichting Romana (Roemenië) en stichting Tienda Caraballo (Dominicaanse Republiek). Beide organisaties hebben een verbinding met lokale partijen en kennen de behoeften. SOVK ondersteunt projecten van deze organisaties wanneer deze voldoen aan de doelstelling van SOVK.

SOVK staat open voor nieuwe samenwerkingsverbanden of projecten, in binnen- en buitenland.

Mocht je na het lezen van het beleidsplan vragen hebben, neem dan contact op via info@staopvoorkinderen.nl

Bestuur

Gesina van der Pols

Voorzitter

Erwin de Vries

Secretaris

Dirkje Doorenspleet

Penningmeester

Contact:

Telefoon: 06-36038132
Website: www.staopvoorkinderen.nl
Email: info@staopvoorkinderen.nl
Adres: Floris Versterstraat 3, 8932 BR Leeuwarden, Nederland